ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Η Γ.Ευθυμίου – Α.Λουτράρης ΟΕ εφ’εξής εταιρεία έχει αναπτύξει και λειτουργεί την υπηρεσία νεφοϋπολογιστικής “Meterscope”. Η υπηρεσία προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να συλλέξουν τα δεδομένα που προέρχονται από τα προϊόντα «ΜΕΤΩΝ» σε μια cloud εφαρμογή παρακολουθώντας το σύνολο των δεδομένων μέσω του web portal Meterscope. H χρήση του web portal διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που βρίσκονται αναρτημένοι σε αυτόν. Οι χρήστες της εφαρμογής καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους ως άνω όρους, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, η δε χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Η παροχή της Υπηρεσίας διέπεται από τους παρακάτω γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τιμολογείται σύμφωνα με τον αναρτημένο στον Ιστότοπο τιμοκατάλογο, η δε χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Ορισμοί:
Εταιρεία: Η Γ.Ευθυμίου – Α.Λουτράρης ΟΕ
Πελάτης : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εταιρικός πελάτης), το οποίο συμβάλλεται με την εταιρεία για την παροχή της Υπηρεσίας, με την αποδοχή των παρόντων όρων, την εγγραφή στο web portal και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης και πρώτης σύνδεσης (login).
Χρήση της εφαρμογής Meterscope: εφ’ εξής Υπηρεσία.

Περιεχόμενο Πελάτη ή Περιεχόμενο: Τα αρχεία καταγραφών, τα αρχεία συμβάντων, η τρέχουσα κατάσταση, τα μηνύματα , καθώς και το σύνολο των δεδομένων και το κάθε είδους περιεχόμενο που αποθηκεύει, λαμβάνει, διακινεί ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες μέσω της Υπηρεσίας. Διαχειριστής (Administrator) Υπηρεσίας: Το εξουσιοδοτημένο από τον εταιρικό Πελάτη πρόσωπο, το οποίο διαχειρίζεται μέσω του Διαχειριστικού Εργαλείου τους Cloud ή/και Email λογαριασμούς των εξουσιοδοτημένων χρηστών της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Εξουσιοδοτημένος/οι Χρήστης(ες) ή Χρήστης/ες της Υπηρεσίας: Τα φυσικά πρόσωπα που έχει εξουσιοδοτήσει ο Πελάτης να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου και του Διαχειριστή). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Για την παροχή της Υπηρεσίας απαιτείται : Ο Πελάτης να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο, μέσω δικτύων σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, με πάροχο της επιλογής του. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι σχετικές χρεώσεις δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και διέπονται από τους όρους του παρόχου με τον οποίο έχει συμβληθεί ο Πελάτης για την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο Πελάτης να χρησιμοποιεί τερματικές συσκευές (PC, Smartphone, Tablet) με λειτουργικό σύστημα (Android, IoS, κλπ) και λογισμικό συμβατό με την Υπηρεσία , όπως προσδιορίζεται κάθε φορά στον Web Portal. Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή Meterscope στις συνδεδεμένες συσκευές του, αποδεχόμενος τους όρους χρήσης αυτής. Για την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων (internet) , σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο και τους όρους παροχής υπηρεσιών του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Για την παροχή της Υπηρεσία απαιτείται εγγραφή στο Web Portal και υποβολή αίτησης σύμφωνα με την τυποποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Με την υποβολή του αιτήματος εγγραφής ο Πελάτης θα κληθεί να συμπληρώσει σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα , επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ –e-mail επικοινωνίας κλπ). Για εταιρικούς Πελάτες απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτών. Στο e-mail επικοινωνίας που δηλώνεται στην αίτηση εγγραφής θα αποσταλεί προσωπικός κωδικός χρήστη και κωδικός πρόσβασης (usernmame –password) ως και μήνυμα για την επιβεβαίωση της εγγραφής και της υποβολής αίτησης με ενσωματωμένο υπερσύνδεσμο. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Πελάτης θα πρέπει να εισέλθει σε αυτόν και να ακολουθήσει τις παρεχόμενες οδηγίες. Η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας ξεκινά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την πρώτη σύνδεση (login) του Πελάτη. Ο πελάτης δύνανται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή φαξ ή ταχυδρομική διεύθυνση , όπως αυτές αναγράφονται στον web portal ή επικοινωνώντας με στο 2315005906. H ειδοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη (όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση), την υπηρεσία από την οποία ο Πελάτης επιθυμεί να υπαναχωρήσει, το τίμημα αυτής και την ημερομηνία ενεργοποίησης . Η εταιρεία υποχρεούται να πιστώσει στον λογαριασμό το τίμημα που κατέβαλε ο Πελάτης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Για τους εταιρικούς πελάτες η διαχείριση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται μόνο από τον Διαχειριστή της Υπηρεσίας . Ο κωδικός διαχείρισης αποτελεί ταυτόχρονα και τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία για τον Διαχειριστή της Υπηρεσίας. Με την χρήση του Διαχειριστικού Εργαλείου, ο Διαχειριστής προσδιορίζει τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες , αποδίδει σε αυτούς κωδικούς χρήσης και πρόσβασης (user name και password) δημιουργεί, ενεργοποιεί, και καταργεί τους αντίστοιχους ατομικούς λογαριασμούς . Οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη και πρόσβασης (user name και password) προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση από τον Πελάτη και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες. Ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι χρήστες οφείλουν να επιλέγουν κωδικούς (Username & Password) που δεν είναι προβλέψιμοι και να τους τροποποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας και οφείλουν να διαφυλάσσουν το απόρρητο των κωδικών τους. Παραχώρηση των ως άνω στοιχείων καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, απαγορεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές που δημιουργήθηκαν με την χρήση των κωδικών. Σε περίπτωση απώλειας αυτών συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη για κάθε χρήση της Υπηρεσίας από την πρόσβαση στους λογαριασμούς του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο και απαλλάσσουν την εταιρεία από κάθε σχετική ευθύνη.

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την χρήση του περιεχόμενου που αποθηκεύει, διακινεί ή παρουσιάζει μέσω της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη, ορθή και πρόσφορη χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Εφόσον μέσω της Υπηρεσίας, αποθηκεύονται, διακινούνται, συλλέγονται, χρησιμοποιούνται δεδομένα τρίτων, ο Πελάτης υπέχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου ο ίδιος κάθε ευθύνη για τη σύννομη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση αυτών ως και την εξασφάλιση τυχόν αναγκαίας συγκατάθεσης των υποκειμένων της επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλάσσοντας ρητά την εταιρεία από κάθε ευθύνη που απορρέει από την αιτία αυτή. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Διαχειριστή ή/και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και να εξασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση αυτών, για τυχόν χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (πχ διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),για τους σκοπούς λειτουργίας και παροχής της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, το web Portal, η εφαρμογή Cloud, το λογισμικό, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες , το περιεχόμενο, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, λειτουργίες και επιμέρους στοιχεία που ενσωματώνονται σε αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και τρίτων νομίμων δικαιούχων και προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για την χρήση της Υπηρεσίας, η εταιρεία παρέχει στον Πελάτη μία μη αποκλειστική άδεια χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού, αποκλειστικά για χρήση από τον Πελάτη και τους Εξουσιοδοτημένους από αυτόν χρήστες, για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μεταπώληση της Υπηρεσίας, παραχώρηση της χρήσης της σε τρίτους, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποσυμπίληση του λογισμικού ή κτήση του πηγαίου κώδικα, ή του περιεχομένου της Υπηρεσίας –πλην των δεδομένων και πληροφοριών δημιουργούνται αυτόματα από το συστήματα και αποθηκεύονται και λαμβάνονται- ως και η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της πρόσβασης στην Πλατφόρμα, το περιεχόμενο και τις εφαρμογές της, εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους, πέραν των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών. Ο Πελάτης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την παροχή των Υπηρεσιών. Η χρήση της Υπηρεσίας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πρόσβαση στο Περιεχόμενο του Πελάτη ως και για κάθε θέμα που αφορά την προστασία των ανηλίκων και συνδέεται με την χρήση της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση. Ο Πελάτης οφείλει να εξασφαλίσει ότι ο Διαχειριστής οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες και κάθε πρόσωπο που κάνει χρήση της Υπηρεσίας, έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται να τηρούν τους παρόντες όρους και υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών του κατά την χρήση της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως, την εταιρεία, για κάθε αλλαγή των στοιχείων που δηλώνονται στην φόρμα εγγραφής (πχ στοιχεία επικοινωνίας, νομίμου εκπροσώπου, αλλαγή επωνυμίας κοκ). Σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας κατά τρόπο που αντιβαίνει στους παρόντες όρους, ως και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να περιορίσει την χρήση της Υπηρεσίας παρέχοντας λιγότερες λειτουργίες (πχ μόνο-ανάγνωση) ή να περιορίσει την χρήση της παρέχοντας λιγότερες λειτουργίες (πχ μόνο-ανάγνωση) ή να διακόψει άμεσα και αζημίως για τους ίδιους την παροχή της Υπηρεσίας, προσωρινά ή οριστικά ή/και να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση, αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στον Πελάτη. Για τους παραπάνω λόγους διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη νέας σύμβασης για χρήση της Υπηρεσίας στο μέλλον. Τυχόν προκαταβληθέν ποσό καταπίπτει υπέρ της εταιρείας ως ποινική ρήτρα για τη μη τήρηση των όρων της παρούσας. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την εταιρεία για κάθε είδους ζημία, βλάβη, απώλεια, δαπάνη, αξίωση τρίτου, που απορρέει από την κατά παράβαση της νομοθεσίας και των παρόντων όρων χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη ή/και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η Υπηρεσία συνοδεύεται από τεχνική υποστήριξη σχετική με τις λειτουργίες του Web Portal. Η τεχνική υποστήριξη διατίθεται δωρεάν για όλες τις επικοινωνίες που γίνονται μέσω email. Για τηλεφωνική υποστήριξη η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για διάρκεια 2 ωρών/έτος για όλους τους συνδρομητές. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρειαστεί περαιτέρω τεχνική υποστήριξη ή δεν ανήκει στους συνδρομητές, η χρέωση είναι 30,00€/ώρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συνιστάται αυστηρά η σωστή παραμετροποίηση των κανόνων ορθής λειτουργίας, ώστε να αποφευχθεί η υπέρογκη συσσώρευση δεδομένων στο αρχείο συμβάντων και η δημιουργία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την πλατφόρμα και την υπερφόρτωση συμβάντων σε περιπτώσεις κατάχρησης.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Πελάτη. Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια του Περιεχομένου του Πελάτη και για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης ή /και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων και για την προστασία του Περιεχομένου. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εύλογη δεξιότητα για την καλή λειτουργία των Υποδομών και υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε αποκατάσταση κάθε βλάβης. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης δυσλειτουργίας ή σοβαρού τεχνικού προβλήματος που επιφέρει πλήρη διακοπή της Υπηρεσίας αθροιστικά πάνω από τρεις (3) ημέρες το τρίμηνο, ο Πελάτης δικαιούται να αιτηθεί την πίστωση του λογαριασμού του με το ποσό που αναλογεί σε στις ημέρες της βλάβης. Πέραν της ανωτέρω η εταιρεία ουδεμία άλλη υποχρέωση έχουν για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Πελάτη. Παρά τα παραπάνω, η εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία της Υπηρεσία, ούτε εγγυάται ότι δεν μπορεί να προκύψει απώλεια ή καταστροφή των μηνυμάτων, συναγερμών ή/και του Περιεχομένου του Πελάτη, που οφείλεται στην διακοπή της Υπηρεσίας, σε δυσλειτουργία του δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε σφάλματα ή άλλες ενέργειες του Πελάτη ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων . Ο Πελάτης απαλλάσσει ρητά την Εταιρεία από κάθε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του από την δυσλειτουργία της Υπηρεσίας ή/και την απώλεια, καταστροφή, διαρροή του Περιεχομένου από τις αιτίες αυτές. Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε διενέξεις μεταξύ των Πελατών, χρηστών της Υπηρεσίας ή τρίτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ
Η χρέωση της Υπηρεσίας αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας και διαρκεί 1 έτος. Ο Πελάτης χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο που αναρτάται στον Web Portal o ΦΠΑ. Οι χρεώσεις για την χρήση της Υπηρεσίας γίνονται κατά την διαδικασία εγγραφής, τιμολογούνται αντίστοιχα σε ετήσια βάση. Το τιμολόγιο χρέωσης της υπηρεσίας εξοφλείται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, με τους τρόπους εξόφλησης που αναγράφονται στον λογαριασμό ή με όποιο άλλο τρόπο ορίσει στο μέλλον η εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστερημένης εξόφλησης ο Πελάτης βαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, καθώς και τα έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά ή άλλα) στα οποία τυχόν υποβληθεί η εταιρεία για την είσπραξη της οφειλής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης η εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά τις Υπηρεσία. Για την επαναφορά της Υπηρεσίας, ο Πελάτης πρέπει να έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή του προς την εταιρεία. Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα εκδιδόμενα από την εταιρεία νόμιμα παραστατικά, λογαριασμοί ή τιμολόγια ως και η καρτέλα πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς την εταιρεία καθώς και της λήψης από αυτόν των υπηρεσιών της παρούσας, έναντι της οποίας επιτρέπεται ανταπόδειξη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε την τιμολογιακή της πολιτική . Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής ο Πελάτης έχει περιορισμένες δυνατότητες χρήσης της Υπηρεσίας , δηλαδή πρόσβαση στο Περιεχόμενο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου και ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. O Πελάτης μπορεί να καταγγείλει την παρούσα οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την εταιρεία. Πέραν των ειδικότερων περιπτώσεων που ορίζονται ανωτέρω στους παρόντες όρους η εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Πελάτη μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση: α. Μη συμμόρφωσης του Πελάτη με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. β. θανάτου του Πελάτη, κήρυξης του Πελάτη σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών, μετατροπής της νομικής του μορφής, θέσης του υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος (εταιρικοί Πελάτες). Σε περίπτωση καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, η σχετική ειδοποίηση παράγει άμεσα αποτελέσματα , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν. Σε περίπτωση καταγγελίας, κάθε οφειλή του Πελάτη προς την εταιρεία για την παροχή της Υπηρεσίας καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την εταιρεία λόγω οφειλής, δεν συνάπτεται νέα σύμβαση με τον Πελάτη, εφόσον δεν τακτοποιηθούν οριστικά οι οικονομικές του υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Η εταιρεία δεσμεύεται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να λαµβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασής της με τους Πελάτες και την υποστήριξη της συναλλακτικής σχέσης, η εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών, που δηλώνονται κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο και την Υπηρεσία. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την εταιρεία για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή της Υπηρεσίας ως και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί των Πελατών. Πέραν αυτών η εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία Ο Πελάτης τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και συναινεί στην ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των άρθρων άρθρων 11 -13 του ν.2472/1997 Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Πελατών από την εκ μέρους τους κοινοποίηση μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Η εταιρεία έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του Περιεχομένου του Πελάτη έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση του Πελάτη, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της Υπηρεσίας με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη. Μετά την καταγγελία της παρούσας ή και την οριστική διακοπή της Υπηρεσίας, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με περιορισμένες δυνατότητες («μόνο για ανάγνωσης») που επιτρέπουν την αποθήκευση Περιεχομένου και την δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σε αποθηκευτικά μέσα του Πελάτη. Η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει άμεσα το Περιεχόμενο από τις Υποδομές, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας , αποστέλλοντας σχετική υπενθύμιση στον Πελάτη, ή και νωρίτερα έπειτα από έγγραφο αίτημα του Πελάτη. Οι όροι που αφορούν την ορθή χρήση της Υπηρεσίας συνεχίζουν να δεσμεύουν τον Πελάτη και μετά την καταγγελία της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα ο ίδιος διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης στο Περιεχόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν ευθύνη από την μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, και γενικότερα κάθε γεγονός εκτός του πεδίου ελέγχου της εταιρείας. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και να διαμορφώνει κατά την εμπορική πολιτική της τον τιμοκατάλογο της Υπηρεσίας. Για κάθε τροποποίηση των ανωτέρω η εταιρεία θα ενημερώνει αντίστοιχα τους παρόντες όρους και τον Web Portal. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλουν τις λειτουργίες, τα εργαλεία και τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας κατά την κρίση της ως και να διακόψει οποτεδήποτε την διάθεση της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τους Πελάτες. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια ΘεσσαλονίκηςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Βασιλίσσης Όλγας 82 & Νικολάου Μάνου

ΤΚ. 546.43, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 2315005906

Φαξ: +30 2311242179

E-mail: info@infoscope.gr